Katalog Lifetech CZ 2022

Důvěryhodné měření účinnosti dezinfekce čističky vzduchu

3 min

Jiří Dřímal Doc. RNDr. CSc.

Nezávislá certifikace dezinfekční účinnosti čističek a metody jejího měření

Je zásadní rozdíl mezi tím, zda bylo dané zařízení certifikováno z hlediska účinnosti dezinfekce nezávislou akreditovanou laboratoří, nebo pouze výrobcem, a odkazuje na obecně uznávané statistiky týkající se účinnosti UV záření. Germicidní vlastnosti UV záření jsou známy již více než 100 let, ale to nezaručuje, že dezinfekční zařízení má účinnost uváděnou výrobcem. Ke stanovení dezinfekční účinnosti UV záření se používají tři základní metody.

1. Základní laboratorní test

UV lampa je umístěna v určité vzdálenosti nad substrátem, který je definovaným způsobem kontaminován daným typem bakterií, virů nebo plísní. Podložka se ozařuje po určitou dobu a poté se stanoví počet přeživších bakterií nebo virů. Tím se určí potřebná dávka UV záření (součin intenzity UV záření mW/cm2 a doby ozařování v s) pro daný stupeň dezinfekce a pro daný typ bakterií atd. Jedná se o základní zkoušku účinků UV záření, která však nevypovídá nic o konkrétním dezinfekčním zařízení využívajícím UV záření.

Výrobci zařízení pro dezinfekci vzduchu, kteří na základě tohoto měření uvádějí dezinfekční účinnost (nejlépe 99,999 %) svého zařízení, záměrně klamou veřejnost. Tento způsob měření nevypovídá nic o dezinfekční účinnosti jejich zařízení, která se může snadno blížit nule.

Pouze následující dvě metody měření účinnosti dezinfekce mají vypovídací hodnotu vztahující se k zařízení.

2. Měření dezinfekční účinnosti zařízení v uzavřené místnosti

Měřená dezinfekční jednotka je umístěna v uzavřeném prostoru. Například daný typ viru je rozptýlen po celém prostoru. Následně je část kontaminovaného vzduchu nasávána z prostoru přes filtr.

Počet virů zachycených na filtru určuje koncentraci virů ve zkušební komoře. Nyní se zapne dezinfekční jednotka a stejným způsobem se stanoví koncentrace virů v závislosti na čase. Tímto způsobem závisí účinnost dezinfekce zařízení na čase pro testovaný virus.

Výrobci následně uvádějí tento způsob měření účinnosti dezinfekce např. takto. “Nezávislá měření prokázala, že účinnost dezinfekce našeho zařízení je 99,99 %.”

Takové tvrzení je opět záměrně zavádějící a matoucí a vyhýbá se úplné pravdě o zařízení. Tito výrobci vám také musí poskytnout následující informace: V jakém časovém období bylo dané účinnosti dosaženo, jaký byl objem zkušební komory a jaký byl skutečný průtok vzduchu daným zařízením?

3. Měření účinnosti dezinfekce při jednom průchodu jednotkou – nejvýmluvnější informace týkající se dezinfekčního zařízení

Testované zařízení je umístěno v uzavřeném prostoru, aby se zabránilo biologické kontaminaci okolí. Suspenze testovaných virů nebo bakterií se nastříká do vzduchu vstupujícího do čističky. Na výstupu ze zařízení se po určitou dobu odebírají vzorky pomocí membránového filtru. Použité membrány se poté rozpustí v pufru a množství odebraných virů nebo bakterií se stanoví sériovým ředěním a následným agarovým testem. Pro stanovení stupně inaktivace se provede pokus s aktivním UV-C a bez něj. Tato metoda měření stupně dezinfekce daného zařízení je jednoznačná a lze ji interpretovat pouze jedním způsobem. Neumožňuje různými taktickými kličkami zlepšit dojem z přístroje, jak je to možné u předchozího způsobu testování.

Na konkrétním příkladu ukážeme, jak matoucí mohou být informace o účinnosti dezinfekce, které jsou měřené v uzavřeném prostoru, pokud nejsou všechny podrobnosti experimentu uvedeny na jednom místě. U plazmové dezinfekce se můžete dočíst, že 99,9909% inaktivace je dosaženo za 15 minut. Na první pohled má zařízení hromadnou účinnost. Pohled na účinnost a spotřebu tohoto zařízení se však radikálně změní, pokud dáme dohromady všechny potřebné údaje. Spotřeba zařízení při maximálním průtoku vzduchu 906 m3/h je 331 W. Nejdůležitějším zjištěním je, že účinnost dezinfekce byla testována v uzavřeném prostoru o objemu pouhých 16 m3. Veškerý vzduch ve zkušební komoře tedy prošel plazmovým zařízením 14krát za 15 minut. Na základě těchto hodnot lze stanovit účinnost zařízení při jediném průchodu.

Aby bylo možné dosáhnout celkové účinnosti 99,9909 % u plazmové dezinfekční jednotky za 15 minut, pak je účinnost zařízení při jednom průchodu pouze asi 50 %. Z tohoto konkrétního příkladu je zřejmé, proč je tak důležité testovat účinnost dezinfekce zařízení při jednom průchodu zařízením. Na základě těchto údajů lze teprve kvalifikovaně rozhodnout o výběru dezinfekčního zařízení a nezáleží na tom, zda dezinfekce probíhá pomocí UV záření, plazmového výboje nebo pomocí fotokatalyzátorů.