Katalog Lifetech CZ 2022

Jak dezinfekcí vzduchu snížit riziko přenosu infekce

3 min

Jiří Dřímal Doc. RNDr. CSc.

Existuje velké množství modelů simulujících průběh šíření nemocí v různých oblastech a za různých podmínek. Co je důležité z těchto modelů vyčíst? -> Vliv účinnosti dezinfekce daného zařízení při daném průtoku vzduchu. 

Připravili jsme pro vás jednoduchý model, podle kterého pak informace o účinnosti dezinfekce dokážete převést do skutečných podmínek a snížit tak riziko přenosu infekce.

Obecné závěry vyplývající z naší simulace pro výběr nejvhodnějšího dezinfekčního zařízení na čištění vzduchu platí i pro všechny složitější modely a především pro reálné podmínky. Je však třeba zdůraznit, že tyto závěry platí pouze pro čističky vzduchu, které mají certifikovanou dezinfekční účinnost a zároveň zajišťují proudění vzduchu v celé místnosti.

Upozornění

Existuje řada dezinfekčních jednotek, které mají špatně navržené proudění vzduchu kolem těchto jednotek a nezajišťují, aby veškerý vzduch v místnosti pravidelně procházel dezinfekční jednotkou.

Modelová situace

Předpokládejme, že máme místnost o objemu 100 m3 (6 m x 5 m x 3,3 m). V této místnosti bydleli a následně ji opustili nakažení lidé. V místnosti tedy již nejsou žádní nakažení lidé, ale v prostoru zůstává 1 milion virů. Riziko přenosu infekce samozřejmě závisí na typu viru a také na minimálním počtu virů, které může člověk vdechnout, aby se nakazil. Zde budeme předpokládat, že pokud počet virů v místnosti klesne pod 1-10, místnost není zdraví škodlivá a riziko přenosu infekce nehrozí.

Následující tabulky ukazují, jak se počet virů snižuje v čase v závislosti na účinnosti dezinfekce zařízení. Tento pokles závisí také na průtoku vzduchu dezinfekčním zařízením. Závisí tedy na tom, kolikrát celkový vzduch v místnosti prošel dezinfekční jednotkou.

Pokud tedy umístíme čističku vzduchu s dezinfekční účinností 90 % do místnosti o objemu 100 m3, pak je k dezinfekci místnosti zapotřebí 360 minut při průtoku vzduchu jednotkou 100 m3/h. Pokud má zařízení účinnost 90 % při průtoku 200 m3/h, bude místnost dezinfikována za 180 minut, zatímco při průtoku 400 m3/h nebude riziko přenosu hrozit za 90 minut a při průtoku 600 m3/h bude místnost bezpečná za 60 minut.

Pokud je instalována čistička s dezinfekční účinností nejméně 99,999 %, jako je tomu v případě TriUV®, dosažení zdravého prostředí se radikálně zkracuje. Pokud nainstalujeme jednotku s účinností 99,999 % při průtoku vzduchu 100 m3/h, pak zdravého prostředí dosáhneme za 60 minut. Pokud nainstalujeme zařízení TriUV® 600 s průtokem 600 m3 /h, dosáhneme zdravého prostředí za pouhých 10 minut.

Obecné doporučení pro minimální počet průchodů veškerého vzduchu v místnosti dezinfekční jednotkou TriUV® je následující:

  • V domácnosti – průchod 4x za hodinu
  • Kanceláře, školky, školy, nemocnice, ordinace, zubaři, veterináři – 5x za hodinu.
  • Operační sály – 6x za hodinu

Výše byly uvedeny pouze jednoduché modely, aby bylo zřejmé, jak důležité je vybírat čističky vzduchu s co nejvyšší certifikovanou dezinfekční účinností a co největším průtokem vzduchu jednotkou. Ze zdravotního hlediska by měly produkovat co nejmenší hluk. Tento závěr platí bez ohledu na zvolený model. Existuje velké množství daleko složitějších modelů přenosu infekce, ale tyto modely lze snadno zneužít k vytvoření dojmu vysoké účinnosti i u průměrně účinné dezinfekční jednotky. Jak již bylo uvedeno, nejdůležitější informací o účinnosti jednotky je její účinnost dezinfekce při jednom průchodu.